Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS nesaskaņotie tiesību akti. Decembris (2023)

22-TA-1792  Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Sabiedrības izpratnes veicināšana par klimatneitralitātes un klimatnoturības nozīmi un iespējām” nolikums https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/0fb17e64-166b-414c-a69a-a47ddcb9dfe3

23-TA-2995  Informatīvais ziņojums “Par Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020.-2030. gadam izpildi 2020., 2021. un 2022. gadā” https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/924ceaa7-393a-486b-9eb4-e2907575e040

23-TA-1346  Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””  https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/66a37945-7a17-4593-a5a4-2d9ea25b1bf4

23-TA-2223  Par Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektora virzību uz klimatneitralitāti https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/7a032e81-ace2-484e-976b-628f57cbe307

23-TA-2517  Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 22. augusta noteikumos Nr. 474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/53089790-d3e6-4b59-88c2-a1772e5ed62e

23-TA-393 Grozījumi Profesionālās izglītības likumā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/c7075c3c-8000-457d-ae2d-01549443e7e8

23-TA-2254  Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā" 4.2.1.5. pasākuma "Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē" pirmās projekta iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a9da7e5c-352e-4b8f-9b62-6549c4e51ac7

23-TA-2231 Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumos Nr. 582 "Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5374bdba-5094-4232-a6db-85a4743b7b47

23-TA-1091 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" īstenošanas noteikumi https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/42f6f35e-4575-46cd-94eb-e8188abe02c3

22-TA-2944  Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/3e9260f8-28d5-4b54-bfce-be85f2295b99

22-TA-1094  Pašvaldībās izmitināmo Ukrainas civiliedzīvotāju skaits https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/67adacef-a239-46d1-abe9-a98d32c15648

22-TA-3836 Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. novembra rīkojumā Nr. 661 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/ed5c19d7-b4e1-4f49-b908-a4cd60ab0441

23-TA-2190  Par Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b75bbc66-e62a-4d96-8ea9-c529e38ccaa6

23-TA-2311  Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/31d37a0d-18b9-46cc-a736-9fd94449bfee

23-TA-2609  Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 587 "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/de682b82-6d77-4df1-96dd-530ece486025

23-TA-3158  Par vēlēšanu procesu nodrošināšanai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, resursu apjomu un ilgtermiņa vīziju https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/d9b6c9b5-0af5-44d2-8674-19c54c64bcd0

23-TA-2259  Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/359382f7-0291-4fc2-bdc2-7db230444cda

23-TA-2300  Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/df478bb1-649d-4c33-8ac5-bf6ff210403e

23-TA-894 Platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas noteikumi https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/bae2ef37-0c5a-48b5-a29f-9e5082e63c56

22-TA-3220  Par oficiālās elektroniskās adreses ieviešanas progresu https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/c383147f-d78b-4552-b08b-3023656768a1

23-TA-1989 Kara upuru apbedījumu likums https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/f8d3bd95-4f01-4f05-a657-ab72e4acee53

23-TA-267 Ceļu nodevu likums https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/f895620f-3118-4441-9413-f1754520e1fd

23-TA-1090 Ārējo automātisko defibrilatoru uzstādīšanas, ekspluatācijas, tehniskās uzraudzības kārtība https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/38f65380-3bf7-462f-af16-b56039044891