Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS nesaskaņotie tiesību akti. Novembris (2023)

 

 

 

 

 

 

 

23-TA-2628  Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. marta rīkojumā Nr. 78 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 49.0. versija)" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b4d2fd25-5aeb-4acc-9c2a-3a3fd9865ba0

22-TA-3243 Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.3. pasākuma "Pedagogu metodiskā atbalsta centra izveide profesijas attīstībai un prestiža uzlabošanai" īstenošanas noteikumi https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/cb88034f-c1e1-44a1-98bf-12451dc4ec09

23-TA-2259 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/359382f7-0291-4fc2-bdc2-7db230444cda

23-TA-2592  Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"  https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/da507fe0-7ef5-4052-8aed-e071773d6c2e

23-TA-1911 Kompleksi risinājumi augstvērtīgai izglītības nodrošināšanai vispārējā pamata un vidējā izglītībā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b99cad00-260e-4139-8757-376634d98862

23-TA-1809  Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021. - 2027. gadam īstenošanas plāns 2024. - 2027. gadam. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/c53ceeeb-2e02-4102-bb7d-965c9a186bc8

22-TA-1018  Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu saglabāšanas, uzturēšanas, izpētes un atjaunošanas programmu 2023.-2025. gadam https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/2cb9d236-8b17-45c9-8216-c3c41891605f

23-TA-1712  Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 3. jūnija noteikumos Nr. 406 "Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/951c65b9-462d-489f-94a1-c472626f4856

22-TA-3836 Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. novembra rīkojumā Nr. 661 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/ed5c19d7-b4e1-4f49-b908-a4cd60ab0441

23-TA-2190  Par Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b75bbc66-e62a-4d96-8ea9-c529e38ccaa6

23-TA-2336  Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.9. pasākuma "Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai" īstenošanas noteikumi https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a38a13bf-cf0f-4874-952b-0aa993b9a850

23-TA-2628 Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. marta rīkojumā Nr. 78 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 49.0. versija)" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b4d2fd25-5aeb-4acc-9c2a-3a3fd9865ba0

23-TA-2240 Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/32f8ade5-01c4-4160-af3e-77bc23b91957

23-TA-223 Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a988543c-de9a-4fff-a627-4b7de1b04ebe

23-TA-404 Par konceptuālo ziņojumu "Invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide bērniem" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5c419b64-63c9-4f36-99e2-9a99534e6cab

23-TA-393  Grozījumi Profesionālās izglītības likumā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/c7075c3c-8000-457d-ae2d-01549443e7e8

23-TA-1840 Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecības programma" informācijas sistēmas noteikumi https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/c8b03239-b007-48ec-bb89-c10a4d80b55a