Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS nesaskaņotie tiesību akti. Oktobris (2023)

 

 

 

 

 

 

22-TA-3178 Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/40055873-d117-4ff4-8809-5120dd1b763a

23-TA-2598 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/9c9dbd3a-7354-47aa-b2bf-238901d5dc8e

22-TA-2289 Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/e0bfe08d-c7e6-4ea5-abb0-33407eb18126

23-TA-843 Informatīvais ziņojums par emocionālās un fiziskās vardarbības izskaušanu un nepieļaušanu izglītības iestādē, kā arī par valsts un pašvaldības institūciju sadarbību https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/646058d7-55d8-43df-b416-bc4a79d74b80

23-TA-1552 Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 31. maija noteikumos Nr. 418 "Noteikumi par riska ūdensobjektiem" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/f0f2425c-3685-4a4c-bd94-3a1becb2a96e

22-TA-3836  Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. novembra rīkojumā Nr. 661 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/ed5c19d7-b4e1-4f49-b908-a4cd60ab0441

23-TA-1903 Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns 2024.–2027. gadam https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/c7091482-d017-4224-8a96-a3d9739ff7f5

23-TA-1668  Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/d650d3f3-0847-41b1-b557-6aa395d1a7a7

23-TA-2467 Grozījumi Augstskolu likumā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/fea2dc89-2217-423a-a130-430ddf637208

23-TA-2190  Par Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b75bbc66-e62a-4d96-8ea9-c529e38ccaa6

23-TA-1266 Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 8. jūnija rīkojumā Nr. 407 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 59.0. versija)" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/4f3bb627-267e-4407-8dd9-14b1e54cd4a9

23-TA-1122  Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/1986e570-3e96-4576-ab58-bc0e42365496

23-TA-1533  Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/15599212-161c-4969-907d-86e99f8a67b6