Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS nesaskaņotie tiesību akti. Septembris (2023)

 

21-TA-839  Jūras krasta līnijas, augstākās bangas robežas un buferjoslas noteikšanas, aktualizēšanas, apstiprināšanas un datu reģistrēšanas noteikumi https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/92c9add9-d60d-4a22-a335-5e81c586c4b6

22-TA-2444  Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a3b41c86-e6f9-4ec7-ba3b-54a0c0a6fa76

23-TA-2286  Informatīvais ziņojums “Par iespējām nodrošināt nacionālā sociālo inovāciju kompetences centra darbību” https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/8dca1f18-1dd7-407b-9e43-48ec1b464b76

23-TA-1024  Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/28beabc5-0c46-4a28-b0a5-457a7ce3678d

23-TA-1763  Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.6.pasākuma „Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās” īstenošanas noteikumi https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/16afa848-b176-4d50-8d4e-4ae478818a27

23-TA-1954 Informatīvais ziņojums ''Par risinājumiem vienotā būves reģistrācijas procesa ieviešanai'' https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/9690a7e3-88b0-4fee-b575-50f38819b8f6

 

23-TA-2320 Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2023. gadam https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/9232e327-a08d-4ad0-97f6-0ce3004172a4

23-TA-1345  Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/77cb62b2-82e7-4f7f-b5ff-0d36ec7d2240

23-TA-1695  Grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/ea64926f-b1ab-4778-8e10-aa08de84ac0d

23-TA-621  Noteikumi par dabas liegumiem https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/d0296438-1a87-40fc-9b9c-548fa94cfccf

23-TA-2099  Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumos Nr. 1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b06c6fde-9dd5-41d5-bdee-44b09ca5009c

23-TA-1896 Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra rīkojumā Nr. 911 "Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/32d7c9a5-f322-4829-9b91-15a14dc2ca66

23-TA-1989 Kara upuru apbedījumu likums https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/f8d3bd95-4f01-4f05-a657-ab72e4acee53

23-TA-1345  Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/77cb62b2-82e7-4f7f-b5ff-0d36ec7d2240

23-TA-1695  Grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/ea64926f-b1ab-4778-8e10-aa08de84ac0d

23-TA-1886  Informatīvais ziņojums par izmaiņām slimnīcu tīklā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/618c9802-becb-421d-b848-f3165c8b9832

 

22-TA-2883  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu, Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti"  https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/aefdfe19-9924-46f5-9707-9d19b2e987c9