Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS nesaskaņotie tiesību akti. Jūlijs (2023)

23_TA-1886 Informatīvais ziņojums par izmaiņām slimnīcu tīklā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/618c9802-becb-421d-b848-f3165c8b9832

21-TA-933 Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/9e5fe25e-532b-46cb-ae03-97a954a33249

23-ta-1859 Ministru kabineta rīkojums "Par valsts ģimnāzijas statusa anulēšanu Viļakas Valsts ģimnāzijai" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b939f74a-c464-4b3f-9a57-68cbdb618b4e

22-TA-3824 Noteikumi par mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas paraugu un tās īstenošanas vadlīnijām https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/6713f942-4659-472e-a701-8a1cb56e05de

23-TA-1266 Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 8. jūnija rīkojumā Nr. 407 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 59.0. versija)" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/4f3bb627-267e-4407-8dd9-14b1e54cd4a9

23-TA-1018 Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.2. pasākuma "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrība"  īstenošanas noteikumi https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/fb900a2c-232e-437e-b725-ed7c09401d33

23-TA-557 Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 403 "Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/7c987f4f-bef9-4859-8f3c-6b87abe9946a

22-TA-3220 Par oficiālās elektroniskās adreses ieviešanas progresu https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/c383147f-d78b-4552-b08b-3023656768a1

22-TA-3220 Par oficiālās elektroniskās adreses ieviešanas progresu https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/c383147f-d78b-4552-b08b-3023656768a1

22-TA-3345 Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" otrās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/bfdf885a-3535-4eca-b977-521de271ed71

22-TA-3397 Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a3cae24d-f47c-4941-9714-e5e14f1c9faa

22-TA-3709  Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošanas noteikumi https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/77a68108-ca0f-4ec8-a853-ad0e82ce85af

 

23-TA-1570 Kārtība, kādā izmanto valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/95bed802-332d-443d-91ca-b074cfc38a84

23-TA-621 Noteikumi par dabas liegumiem https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/d0296438-1a87-40fc-9b9c-548fa94cfccf

23-TA-575  Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5f4af7c6-4e0b-4995-be55-4b7b7818797e

23-TA-957  Informatīvais ziņojums par pasākumiem administratīvā sloga mazināšanai elektronisko sakaru tīkla attīstībai https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/e6647cd1-d695-43c1-9a84-7a59112b706b

22-TA-1420 Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/e2f93f77-7a8c-44d8-83f1-1546d018d373

23-TA-1617 Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/018f3e7d-3db4-4b94-a9f3-ea24c232a362

23-TA-1615 Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 112 "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a71a1633-a715-4901-8445-68e1c1045a6a

23-TA-1091 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.1. pasākuma „Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” īstenošanas noteikumi https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/42f6f35e-4575-46cd-94eb-e8188abe02c3

23-TA-873  Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"  4.3.6.6. pasākuma "Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi" īstenošanas noteikumi https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/6bf801a2-7377-4126-81f0-34639cdf2eda

23-TA-1337 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā” 4.2.1.3. pasākuma „Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai speciālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/13f6af2c-0eeb-4383-8ee8-02432df2ebe0

23-TA-1640 Energoresursu izmaksu atbalsta likums https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/787b62d1-c022-4971-b472-90f9ef549fd9

23-TA-1090  Ārējo automātisko defibrilatoru uzstādīšanas, ekspluatācijas, uzraudzības kārtība https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/38f65380-3bf7-462f-af16-b56039044891

23-TA-1617 Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/018f3e7d-3db4-4b94-a9f3-ea24c232a362

23-TA-1615 Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 112 "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a71a1633-a715-4901-8445-68e1c1045a6a

23-TA-1327 Par sabiedriskā transporta  pakalpojuma organizēšanas modeli iekšzemes reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutos https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/06e1708d-d955-4da1-85c3-81a49b045d4b

23-TA-1049 Likumprojekts "Grozījumi Ostu likumā" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/1d546223-96ea-4678-ab66-61609acbcfe9

22-TA-2701  Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.5.pasākuma “Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības un atkarību problēmām un to ģimenēm” īstenošanas noteikumi https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/12ea312e-9f35-4c7a-a940-2e16e2c915fb