Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS nesaskaņotie tiesību akti. Jūnijs (2023)

23-TA-1120 Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 3. maija noteikumos Nr. 260 "Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes nolikums" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/1c865ca5-f28f-4e19-8250-9004ec311c39

23-TA-1153 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/d05c6e2f-74c9-42cb-a899-34871dd45550

22-TA-1216 Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 108", Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/61a27c9e-22d9-42cd-90a5-0ff7a3cea269

22-TA-3345 Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" otrās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikum https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/bfdf885a-3535-4eca-b977-521de271ed71

22-TA-800  Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/91f0cbea-d4e1-47b9-95bb-585c491cb8f5

23-TA-954 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.8. pasākuma „Pašvaldību un reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociālekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos” īstenošanas noteikumi https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/d014c4a8-dd4c-4d0b-8174-51617ad92f04

22-TA-2289  Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/e0bfe08d-c7e6-4ea5-abb0-33407eb18126

22-TA-391 Informatīvais ziņojums “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” reformu un investīciju virziena 2.3. “Digitālās prasmes” reformas 2.3.2.r. “Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai”  2.3.2.1.i. investīcijas “Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem” īstenošanu” https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/978038cc-00da-4fd1-9b43-2f3eb49d9ca0

23-TA-1335 Par atļauju Cēsu novada pašvaldībai atsavināt nekustamo īpašumu Kovārņu ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/0bb4eeb3-ba7e-4be0-9dc3-0b37924a6ecb

23-TA-639 Nenodokļu ieņēmumu ieskaitīšanas valsts pamatbudžeta ieņēmumos un atmaksas kārtība https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/e7fa522a-704a-41e5-b618-efea44ee99cb

23-TA-460 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.3. pasākuma „Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku” īstenošanas noteikumi https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/260fb012-c9c3-4960-b3c7-ad5ed1372fd6

23-TA-964  Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr. 566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/341c8d6f-5677-4781-80cf-f6832e178165

22-TA-861 Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/122f744e-a69f-4faa-896c-9418792f06ea

23-TA-575  Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5f4af7c6-4e0b-4995-be55-4b7b7818797e