Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS nesaskaņotie tiesību akti. Decembris (2022.)

Foto: Pixabay
 1. 22-TA-2565: Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6. pasākuma “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas” īstenošanas noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/f05908e4-8926-45a1-8cf5-3a1527e4adf2

 2. 22-TA-3303: Par 2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas ieviešana" pases un koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/0702be3a-3147-48b0-bc06-478c45223827

 3. 22-TA-3250: Informatīvais ziņojums “Par aktuālo situāciju atskurbtuvju izveidē”. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/cecf5568-7803-4355-9abe-e67c05dd7e1e
 4. 22-TA-3833: Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” investīcijas 2.1.2.1.i. “Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas” projekta “Vienotā saziņas platforma, dokumentu krātuve un dokumentu pārvaldības platformu integrācija” pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/010dfe10-c82e-48c6-a63d-f4ca0dc50b23
 5. 22-TA-2444: Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a3b41c86-e6f9-4ec7-ba3b-54a0c0a6fa76
 6. 22-TA-2003: Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/d49c2306-268b-4bd1-a5eb-60bd4cfc72c3
 7. 22-TA-1623: Valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtība Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai 2021.-2027.gada plānošanas periodā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/21c59a29-48b6-4cc6-b852-c65548626446
 8. 22-TA-3345: Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" otrās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/bfdf885a-3535-4eca-b977-521de271ed71
 9. 22-TA-3012: Nacionālās kiberdrošības likums. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/2122ae13-f711-4b31-a767-daf155b28102
 10. 22-TA-2876: Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/9ccd223e-c608-4f68-9ba0-84bc03860ce1
 11. 21-TA-183: Grozījumi Administratīvās atbildības likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/994eaae5-5c22-459f-9d08-85c95b71e925
 12. 22-TA-3066: Informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/22bb2d97-4f3c-4210-81e9-f8ec006ee6da
 13. 22-TA-3354: Informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/211340e6-543a-4878-838b-9fd793e02a38
 14. 22-TA-2876: Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/9ccd223e-c608-4f68-9ba0-84bc03860ce1
 15. 22-TA-2881: Par jauniem ceļiem Rail Baltica projekta īstenošanas rezultātā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/29dac62f-0ac0-44e3-9fd9-6f7a3faf7567
 16. 22-TA-1992: Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/4fcc038e-2875-4e28-9c6d-eb5a81810c56
 17. 22-TA-3401: Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Dārza ielā 14-5, Skrundā, Kuldīgas novadā nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/794546bc-15b6-4af3-81d6-ca22f0e2e59f
 18. 22-TA-3348: Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/cd25ec41-9bf7-4664-a3bb-deb81b4bc8b5
 19. 22-TA-3470: Par Latvijas kiberdrošības stratēģiju 2023.-2026. gadam. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/dcaf6fc4-4dbe-491d-bcc6-1579837cd1f6
 20. 22-TA-2982: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/08955de7-7af8-4f3e-ac52-5f6bb64fcc16
 21. 22-TA-3330: Par Latvijas Neredzīgo bibliotēkas reorganizāciju. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/8eed5b20-d332-4e2f-a0c1-71f4d99f7797
 22. 22-TA-3462: Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību digitālā transformācija” investīcijas 2.1.1.1.i. projekta “Līdzdalības budžeta pārvaldību nodrošinošas koplietošanas platformas attīstība un ieviešana” pases un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/adad9bba-8580-43b8-8a33-0bdc887fe96b
 23. 22-TA-2562: Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.4. reformu un investīciju virziena "Digitālās infrastruktūras transformācija'' 2.4.1.2.i. investīcijas ''Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu ''pēdējās jūdzes'' infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/6e9c433f-ce0d-4be0-81f5-d7a0245f4837
 24. 22-TA-2003: Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/d49c2306-268b-4bd1-a5eb-60bd4cfc72c3
 25. 21-TA-976: Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/e09b6ba3-bb2a-4a8f-8165-a8f8a27de524
 26. 22-TA-3323: Valsts informācijas sistēmu savietotāju, valsts platformu un integrēto valsts informācijas sistēmu aizsardzības prasības. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/62b45369-c15d-4584-a757-757e6851443c
 27. 22-TA-2994: Pieteikšanās neatkarīgas interneta protokola sestās versijas adresei, tās saņemšanas kārtība un lokālā interneta reģistra darbības nodrošināšanas, uzturēšanas un finansēšanas kārtība. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/87d47ded-790c-4cd2-a48f-cb51d5dc7630
 28. 22-TA-3048: Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2023.–2027. gada plānošanas periodā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/80db7309-e8a1-451b-afec-1932b0d583cc
 29. 22-TA-3449: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/59c9f7c0-cf82-4271-82ef-6e4993af0a39
 30. 22-TA-3451: Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/8e1aff78-25cd-4dcb-898f-ae6c5334c2bf
 31. 22-TA-3431: Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/e4228c18-7a35-4080-ad22-9138d3f4d332
 32. 22-TA-3220: Par oficiālās elektroniskās adreses ieviešanas progresu. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/c383147f-d78b-4552-b08b-3023656768a1