Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS nesaskaņotie tiesību akti. Novembris (2022.)

Foto: Pixabay

22-TA-831: Informatīvais ziņojums “Par publisku personu kapitālsabiedrību darbinieku profesionālās darbības ierobežojumiem pēc amata pilnvaru izbeigšanās”. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a7109792-b83e-499f-87d0-fc699115dda6
22-TA-3016: Izglītības kvalitātes valsts dienesta pakalpojumu denrādis. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a31f34ee-ca59-4c16-a868-73f7fb0d462e
22-TA-1623: Valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtība Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai 2021.-2027.gada plānošanas periodā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/21c59a29-48b6-4cc6-b852-c65548626446
22-TA-800: Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/91f0cbea-d4e1-47b9-95bb-585c491cb8f5
22-TA-3250: Informatīvais ziņojums “Par aktuālo situāciju atskurbtuvju izveidē”. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/cecf5568-7803-4355-9abe-e67c05dd7e1e

22-TA-3230: Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/7ee91875-233a-4592-a27e-c09e25ceb2d5

22-TA-3255: Informatīvais ziņojums par valsts meža zemes zemesgabaliem, kuros izvietojami vēja parki. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b6b2b420-fd06-4118-bb51-6e72dd209c8c

22-TA-2552: Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests veic audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – probācijas novērošana – izpildi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/45d1a96b-321d-491b-9114-b953e30d0f48

22-TA-2260: Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes „Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena „Digitālās prasmes” 2.3.2.reformas "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.3.i. investīcijas „Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/ffb5fabb-0062-4425-aa97-48345409b776

22-TA-2965: Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.2. pasākuma „Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana” īstenošanas noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/7e9f08a9-2741-45a2-a699-645cca1930ca

22-TA-2597: Grozījumi Vispārējās izglītības likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a9fe7a86-3167-4e2a-8d0a-5349883200c8
22-TA-2281: Valsts probācijas dienesta konsultatīvo padomju un to apakšpadomju darbības noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a16a7f07-6ac3-41cb-8efc-971717730909

22-TA-1466: Modernizācijas fonda darbības kārtības noteikumi un daudzgadu darbības programma. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/0e48e31d-c3f1-47a7-9e1d-d6bd8c2a3e24

22-TA-1500: Mājokļu pieejamības pamatnostādnes 2022. – 2027.gadam. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/d9854ae6-6adb-4f67-aff5-69e04ebe14c1

22-TA-1049: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/fb29a7a0-88c2-4c36-a732-866cad183c03

22-TA-2640: Datu izplatīšanas un pārvaldības platformas noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/ea52d885-b6b0-4a56-b448-9d59bdadb44f
21-TA-998: Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/74675db4-f57f-4be3-832c-982cc984b7e8

22-TA-2565: Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6. pasākuma “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas” īstenošanas noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/f05908e4-8926-45a1-8cf5-3a1527e4adf2

22-TA-216: Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā nodrošina ieguldījumu uzraudzību un izvērtēšanu, kā arī izstrādā un uztur Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/75270ef0-b5ab-4135-9a4a-a1b8c9765d34

22-TA-2868: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/78b52586-3cb6-49c1-a070-2524f690d08b

22-TA-2447: Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/39d92777-16f6-4f62-8638-b2e2952fbebc