Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS nesaskaņotie tiesību aktu projekti. Maijs (2022.)

22-TA-645: Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību digitālā transformācija”īstenošanas noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/2e44527f-3875-4688-be74-c2e1e82c2e9b

22-TA-1469: Noteikumi par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīciju 4.1.1.3.i. "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/9ea0bbcf-b5be-467b-803f-7879ea47426d

21-TA-941: Par Vides politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/abb539cb-0989-43aa-8311-fe329b19ab24
22-TA-216: Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības fondu ieguldījumu uzraudzību un izvērtēšanu, kā arī izstrādā un uztur Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/193af45e-5133-4eb2-8e51-fa831deb05cc

21-TA-1420: Gaisa aizsardzības likums. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/68744e98-9a1a-4939-b27a-20b1d6f8ab3c
21-TA-593: Grozījumi Vides aizsardzības likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/7ec4cf7b-6f6a-498c-b151-75012603cd91

22-TA-1508: Informatīvais ziņojums "Par katastrofu risku pārvaldības sistēmas īstenošanu". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/929fe1d0-dbaf-4b0c-8c96-979d6ed25a09

21-TA-856: “Par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014. – 2023. gadam izpildi, valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības stratēģiju līdz 2027. gadam, kā arī valsts autoceļu tīkla izvērtējumu”. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/fe6402ac-be01-49e8-adfc-f7071222da4b

22-TA-1441: Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/639f601c-3bdc-4b6f-b0b6-e27efb5832c9

22-TA-717: Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.1. pasākuma „ Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros” īstenošanu. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/ca9f9354-0a87-4665-8380-3f1ca66ab796

22-TA-1399: Par Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam ieviešanas plānu. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/12b01a76-1402-47b9-8bd8-2533b7d583f9

21-TA-1780: Grozījumi likumā "Par policiju". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/d8b141b2-03ca-4ce2-be44-c22650ecf0fb

21-TA-1018: Rīkojuma projekts “Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam „Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” Rīcības plānu 2021.-2023. gadam”. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/3a192ced-90c1-4495-ad84-cad96b635144

22-TA-1134: Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/01aa588d-7a1e-432b-8593-26e8f98bf8af

21-TA-1519: Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/f0d4bdcf-c5e9-4e37-b909-650bd5df637a

22-TA-800: Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/91f0cbea-d4e1-47b9-95bb-585c491cb8f5

21-TA-587: Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a41bff79-d518-45ca-9bb4-23c8e0637568

21-TA-1664: Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/7448585c-4379-48ce-a18f-26f01c969a16

21-TA-1714: Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 652 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/73826f8c-2b15-4e0a-90db-c1ae75942adb

22-TA-1310: Ministru kabineta 2022. gada informatīvs ziņojums par izmaiņām pašvaldību sociālekonomiskajā situācijā un administratīvi teritoriālās reformas rezultātiem. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b031b910-4211-49f3-9d84-f70d3e7d04b6

22-TA-1084: Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b8dc8506-4b95-442a-8200-0c584322dfbd

22-TA-1278: Informatīvais ziņojums par Partnerības līgumu Eiropas Savienības investīciju fondu 2021.–2027.gada plānošanas periodam. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/e534ea4f-a22d-430f-803e-c9df0731cb19

21-TA-786: Nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgas informācijas par nekustamā īpašuma objektiem aizsardzības nodrošināšanas kārtība. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/87aad67d-b799-42c4-8cd8-3e5b34d0163d

22-TA-1490: Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/d98e64a1-aebd-4f57-bf46-b55a94c1dec1

22-TA-390: Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/7fc587dd-23d8-43c9-933f-bc4b822d9cf1

22-TA-1210: Informatīvais ziņojums “Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas ietekmes gala novērtējumu”. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/7be93c45-5944-4c1e-98a5-4ad19db6ac16