Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Grozījumi publisko iepirkumu regulējošajos normatīvajos aktos

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) atgādina, ka 2023. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos – Publisko iepirkumu likumā (PIL), Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā (SPSIL) un minēto likumu procedūru un metu konkursu norises kārtībās – Ministru kabineta noteikumos Nr. 107 un Nr. 187.

IUB vērš uzmanību uz izmaiņām, kas jāņem vērā pasūtītājiem attiecībā uz paziņojumu publicēšanu Publikāciju vadības sistēmā (PVS).

 1. PIL 27. pants – pasūtītājs publicē iepriekšējo informatīvo paziņojumu, ja iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka. SPSIL 31. pants – pasūtītājs publicē periodisku informatīvu paziņojumu, ja iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka.
  • IUB nepublicēs un nesūtīs uz Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesi (ESOV) paziņojumu, ja tajā nebūs norādes par iepriekšējā informatīvā paziņojuma publicēšanu.
  • Ja pasūtītājs publicē iepriekšējo informatīvo paziņojumu, kura mērķis ir saīsināt piedāvājumu saņemšanas termiņus, tam jābūt atzīmētam PVS veidlapā. Ja PVS veidlapā būs atzīme, ka šis ir iepriekšējais informatīvais paziņojums tikai informācijai, tas neļaus pasūtītājam saīsināt piedāvājumu saņemšanas termiņus, lai gan paziņojums būs publicēts, ievērojot minētajos Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības.
 2. PIL 18. panta otrā prim daļa un SPSIL 22. panta otrā prim daļa – paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem.
  • Minētais paziņojums ir brīvprātīgs, tomēr viena piegādātāja gadījumā pasūtītājam būs jāpārtrauc (PIL 41. panta 12. daļa un SPSIL 47. panta 14. daļa) atklāts konkurss, slēgts konkurss, konkursa procedūra ar sarunām (attiecas uz PIL) vai sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu (attiecas uz SPSIL). Vienlaikus pasūtītājs varēs nepārtraukt minētās iepirkuma procedūras, ja to pārtraukšana apdraud sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses,  pamatojumu ietverot iepirkuma procedūras ziņojumā, papildus aicinām to norādīt arī  paziņojumos par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu publikācijās pie citas papildus informācijas.
 3. PIL 51. panta trešā prim daļa un SPSIL 57. panta trešā prim daļa – normas nosaka iepirkumus, kuros pasūtītājs nav tiesīgs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantot tikai cenu.
  • Tie ir: projektēšana, apvienotā projektēšana un būvdarbi, elektroenerģiju patērējošas preces vai produkti (publiskā piegādes līgumā) un autotransporta līdzekļi (izņemot, ja autotransports atbilst “tīrā” autotransporta prasībām).
  • Pasūtītājs ņem vērā minēto regulējumu iepirkuma dokumentācijas izstrādē un piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšanā.
  • Ja pasūtītājs nebūs ņēmis vērā regulējumu un noteicis tikai cenas kritēriju minētajām jomām, ārvalstu finansējuma saņēmējiem var tikt piemērotas neattiecināmās izmaksas.
  • Ja minētajiem iepirkuma priekšmetiem neatbilstošu piedāvājuma izvēles kritēriju pamanīs IUB, paziņojumu atgriezīs.
 4. PIL 33. pants – pasūtītājs, kurš izdarījis šā likuma 61. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minētos grozījumus iepirkuma līgumā, ja publiska piegādes līguma vai pakalpojuma līguma līgumcena ir 42 000 euro vai lielāka un publiska būvdarbu līguma līgumcena ir 170 000 euro vai lielāka, 10 darbdienu laikā pēc grozījumu spēkā stāšanās dienas publicē paziņojumu par izmaiņām līguma darbības laikā.
  • Līdz šim (t.i., līdz 31.12.2022.) publicēja tikai tiem līgumiem, kuru paredzamā līgumcena pārsniedz Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežvērtības.
  • Ja grozījumus veic iepirkuma līgumā, kas noslēgts līdz 31.12.2022. un publiska piegādes līguma vai pakalpojuma līguma līgumcena ir 42 000 euro vai lielāka un publiska būvdarbu līguma līgumcena ir 170 000 euro vai lielāka, pasūtītājam ir jāpublicē paziņojums atbilstoši PIL 33. pantam.
 5. Ministru kabineta noteikumos Nr. 107 un nr. 187 – iepirkuma procedūrām un metu konkursam pasūtītājs paredz piedāvājumu vai pieteikumu atvēršanu ar vismaz 4 stundu nobīdi attiecībā pret piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanu, kā arī metu, ja paredzēta tā elektroniska iesniegšana.
  • PVS ir iestrādāts, ka piedāvājumu vai pieteikumu atvēršanas termiņš ir ar vismaz 4 stundu nobīdi attiecībā pret piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanu.

 

Pasūtītājiem dokumentācijas sagatavošanā jāpievērš uzmanība veiktajiem grozījumiem arī citos minēto likumu pantos, piemēram, attiecībā uz iepirkuma komisiju vai kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumiem.

 

Sīkāka informācija pieejama IUB tīmekļvietnē (iub.gov.lv).