Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Komitejā pārrunā MK noteikumu grozījumus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentos

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē pārrunāti aktuālie ūdenssaimniecības nozares jautājumi kontekstā ar plānotajiem grozījumiem ES direktīvā  91/271/EEC par komunālo notekūdeņu attīrīšanu. Tāpat plaša diskusija bija veltīta Ministru kabineta noteikumu grozījumu projektam par teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.

Šī gada 1. februārī LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā tika skatīts jautājums par plānotajiem grozījumiem ES direktīvā  91/271/EEC par komunālo notekūdeņu Lai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) varētu sagatavot maksimāli pamatotu Latvijas pozīciju par direktīvas grozījumiem, komitejā tika nolemts, ka VARAM sagatavos jautājumus pašvaldībām, kā arī iepazīstinās pašvaldības ar Latvijas sākotnējo pozīciju par grozījumiem direktīvā, ciktāl to pieļauj Informācijas atklātības likums, lai šajā pozīcijā jau tiktu ņemts vērā arī pašvaldību viedoklis.

Plānotie grozījumi direktīvā attieksies uz visām pašvaldībām, un direktīvas grozījumos ir paredzētas būtiskas jaunas prasības, piemēram:

•            Papildu prasības daļai aglomerāciju kuru slodze > 10 000 CE un visām aglomerācijām, kuru slodze > 100 000 CE, t.sk. notekūdeņu attīrīšanai;

•            Papildus prasības energoauditiem (energoneitralitātei), lietus ūdeņu apsaimniekošanai;

•            Prasība visus aglomerāciju, kuru slodze >1 000 CE, sadzīves notekūdeņus savākt centralizētajā  kanalizācijas sistēmā;

•            Decentralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerācijās tikai izņēmuma gadījumos;

•            Prasības pakalpojumu lietotāju informēšanai, tiesu pieejamībai;

•            Prasības kanalizācijas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai u.c.

LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa klātesošos iepazīstināja ar pašvaldību viedokli saistībā ar plānotajiem grozījumiem Notekūdeņu direktīvā Viņa uzsvēra, ka virknē aglomerāciju, kuru slodze ir lielāka par 1 000 CE, un uz kurām plānots attiecināt prasību visus sadzīves notekūdeņus savākt centralizētajā  kanalizācijas sistēmā,  šobrīd  vispār nav pieejami centralizētie kanalizācijas tīkli, kā arī vairākas pašvaldības norādījušas, ka kanalizācijas tīklu pārklājums to teritorijā ir slikts. Tāpat pārsvarā gan attīrīšanas ierīces, gan arī paši kanalizācijas tīkli ir veci un sliktā tehniskā stāvoklī. Bez ievērojamiem finanšu līdzekļiem direktīvas prasību izpilde būs neiespējama, tāpat direktīvas grozījumos paredzētie termiņi pasākumu ieviešanai ir nesamērīgi īsi. Pašvaldību ieskatā, lai pamatotu Latvijas nostāju, nepieciešams  izstrādāt nacionāla līmeņa vienotu dokumentu, kas apkopotu un novērtētu potenciālo teritoriju attīstību un ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību.

Iepazīstoties ar LPS veikto pašvaldību viedokļu apkopojumu, tika uzsvērts, ka nepieciešams nacionālā līmenī skatīt gan ūdenssaimniecības attīstību Latvijā, gan lietus ūdeņu apsaimniekošanu Latvijas blīvi apdzīvotajās vietās, konkrēti definējot kritērijus un provizorisko finansējumu īstenošanai.  Komiteja pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt VARAM izstrādāto sākotnējo nacionālo pozīciju par grozījumiem Notekūdeņu direktīvā, uzsverot konkrētu prasību ieviešanas termiņu pagarinājumu nepieciešamību. Tika nolemts lūgt pozīciju papildināt ar aprēķiniem par direktīvas prasību izpildei nepieciešamā finansējuma aprēķiniem un pieejamajiem finanšu avotiem, kā arī uzsvērt, ka direktīvas prasības attiecībā uz pieslēgumiem centralizētajai kanalizācijas sistēmai ieviešamas tikai tur, kur tas ir ekonomiski pamatoti. 

Pieredzē ar decentralizētas kanalizācijas sistēmas (DKS) uzturēšanu un attīstīšanu Ādažu novadā dalījās pašvaldības pārstāvis Sandris Bernāts. Kopumā Ādažu novadā reģistrētas 3319 DKS, savukārt pieslēgties centrālajiem kanalizācijas tīkliem ir iespējams 120 mājsaimniecībām, kuras atrodas SIA "Ādažu ūdens" Ādažu pagasta piederības robežās.

Komunicējot ar iedzīvotājiem, primāri uzmanība tiek vērsta uz mājsaimniecībām, kurām ir iespēja pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam, taču nav pieslēguma. S. Bernāts uzsvēra, ka informācija regulāri tiek publicēta novada avīzē un novada sociālo mediju kontos, jo īpaši aktivitātes pastiprinot vasarā. Kā aktuālos problēmjautājumus S. Bernāts minēja kontroles un apsekošanas iespējas, iedzīvotāju motivēšanu, iedzīvotāju apliecinājumos sniegtās informācijas patiesuma pārbaudīšanu.

Viedokli par Komunālo notekūdeņu direktīvu pauda arī Latvijas Ūdenssaimniecības un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektors Sandis Dejus. Kā papildu ieguvumus no notekūdeņu apsaimniekošanas viņš minēja resursu atgūšanu no notekūdeņiem, to izmantošanu epidemioloģiskās situācijas monitoringā, kā arī centralizētā pakalpojuma izdevīgumu iedzīvotājiem, jo tas ir finansiāli izdevīgāks un drošāks videi. Tomēr kā klupšanas akmeņi ir nozare pieejamais finansējums, kas nav pietiekamā apjomā, kā arī visām iesaistītajām pusēm ir nepieciešams uzlabot zināšanas par šo nozari.

Ar grozījumu projektu "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" sēdes dalībniekus iepazīstināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departamenta direktore Diāna Rasuma. Grozījumi skars publiskās apspriešanas veidu, dokumentu publicēšanu pašvaldības mājaslapā, kā arī darba uzdevumu precizēšanu pēc nosacījumu saņemšanas un izstrādes vadītāja kompetenci detālplānojuma izstrādē.

Diemžēl komitejas dalībnieki netika iepazīstināti ar MK noteikumu precizēto versiju pēc saskaņošanas sanāksmes, uz kuru daudzi LPS un pašvaldību ierosinājumi netika ņemti vērā, tādēļ diskusijā tika uzdoti daudzi pašvaldību jautājumi, un ne uz visiem VARAM kolēģi varēja atbildēt.

Komiteja nolēma: LPS  izsūtīt visām pašvaldībām precizēto MK noteikum projektu, kad tas tiks saņemts un pirms atzinuma noformēšanas vēlreiz izdiskutēt ar pašvaldību un VARAM speciālistiem neskaidros jautājumus. LPS patlaban uztur nesaskaņojamu šiem MK noteikumiem.

Komitejā tika prezentēti sagatavotie ikgadējo sarunu jautājumi  ar VARAM, komiteja tos apstiprināja, kā arī uzdeva LPS padomniekiem nedēļas laikā tos precizēt un vienoties ar ministriju par iespējamo sarunu laiku.

Savukārt ZM sarunas ar LPS notiks š.g.11.maijā,  LPS patlaban strādā pie sarunu tēmu precizēšanas un gaida arī pašvaldību priekšlikumus.

Sēdes ierakstu iespējams noskatīties LPS mājaslapā, sadaļā Tiešraides, videoarhīvs. Savukārt zemāk pieejamas visas prezentācijas.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanā Ādažu novada
Grozījumi notekūdeņu direktīvā – pašvaldību viedoklis
LŪKA viedoklis par komunālo notekūdeņu direktīvu
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" /projekts/
LPS un VARAM 2023. gada sarunu tēmas